www.biopond.sk - biodiverzita malých vodných biotopov

O projekte

Malé vodné nádrže patria z hľadiska podmienok prostredia a druhovej skladby živých organizmov medzi veľmi špecifické a vážne ohrozené ekosystémy. Popri úlohe v regulácii vodného režimu, kolobehu živín, estetickej či rekreačnej funkcii tkvie ich najväčší význam v zachovávaní vysokej biodiverzity. Relatívne menšie vodné plochy, v porovnaní s ostatnými typmi vodných biotopov, často predstavujú „hot-spots“ druhovej diverzity organizmov (Palmer et al. 1992, Williams et al. 2004, Davies et al. 2008, Bilton et al. 2009), sú refúgiami oveľa väčšieho počtu vzácnych a zriedkavých druhov než ostatné typy vôd, pričom mnohé z týchto druhov sa vyskytujú špecificky len v týchto biotopoch (Oertli et al. 2002). Zároveň sú mimoriadne dôležité aj z hľadiska zachovania biodiverzity; napr. antropogénne malé vodné nádrže sú miestom existencie vodných organizmov, ktoré tu nachádzajú náhradné stanovištia, keďže ich prirodzené vodné biotopy zanikajú (Biggs et al. 2005). Aby sme dokázali zachovať existujúcu bohatosť a rôznorodosť vodných organizmov v týchto biotopoch, musíme správne pochopiť predovšetkým vzťah organizmov k prostrediu, vrátane antropického vplyvu. Táto téma je v ostatnom období predmetom sústredeného výskumu lentických ekosystémov (napr. Toivonen & Huttunen 1995, van Geest et al. 2005, Karatayev et al. 2008, Søndergaard et al. 2010) a výsledky sú využívané vo viacerých praktických aplikáciách (napr. tvorba siete území NATURA 2000, praktický manažment ochrany prírody atď.).

Biologický výskum malých vodných biotopov však nie je jednoduchou úlohou najmä kvôli veľkej diverzite týchto biotopov. Väčšina štúdií sa preto zameriava len na niektoré skupiny organizmov (cf. Lacoul & Freedman 2006, Bornette & Puijalon 2011). Komplexné štúdie hodnotiace diverzitu viacerých skupín a vzťahy medzi nimi sú veľmi zriedkavé. Na takúto úlohu sa podujal medziodborový tím pracovníkov v rámci projektu APVV-0059-11 „Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?“ (projekt BIOPOND). Malé vodné biotopy sú významne ovplyvnené lokálnymi podmienkami ako sú napr. hydrologické a chemické charakteristiky, ale aj využívanie biotopu či okolitej krajiny (Lacoul & Freedman 2006, Bornette & Puijalon 2011). Na tieto charakteristiky by mala citlivo reagovať väčšina taxonomických skupín vodných organizmov a preto očakávame úzku zhodu v štruktúre a diverzite jednotlivých taxocenóz.

schema - obr.1

Obr. 1. Logická schéma postupov projektu BIOPOND

Hlavným cieľom projektu (obr. 1) je komplexné opísanie biodiverzity makrofytov a dôležitých skupín bezstavovcov (Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera a Diptera) rôznych typov malých vodných biotopov na území Slovenska.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Zhodnotiť vplyv faktorov prostredia na diverzitu a štruktúru jednotlivých taxocenóz.
  • Charakterizovať podmienky, ktoré zabezpečia zachovanie najvyššej biodiverzity týchto biotopov.
  • Zistiť, aké sú vzájomné vzťahy medzi diverzitou jednotlivých skupín vodných organizmov.
  • Identifikovať, či existuje nejaká indikátorová skupina resp. skupiny taxónov, ktoré by dobre reprezentovali celkovú biodiverzitu študovaných biotopov.

Praktickým výstupom má byť aj návrh odporúčaní pre zachovanie biodiverzity týchto biotopov.