www.biopond.sk - biodiverzita malých vodných biotopov

Súhrn

Počas riešenia projektu sme pri podrobnom výskume takmer stovky prirodzených i umelých malých vodných nádrží zistili 447 taxónov vodných bezstavovcov zo 14 taxonomických skupín a 127 makrofytov. Následne sme tento dátový súbor obohatili o údaje zo stoviek ďalších mokradí na Slovensku a identifikovali sme 17 nových druhov vodných bezstavovcom pre naše územie (8 – Heteroptera; 9 – Diptera), jeden nový a jeden novoobjavený druh vodných rastlín, ktorý bol predtým považovaný za vyhynutý a jedno nové rastlinné spoločenstvo. Potvrdili sme skutočnosť, že druhové zloženie a diverzita jednotlivých skupín sú ovplyvňované odlišným komplexom environmentálnych faktorov. Tento komplex je tiež závislý od posudzovanej priestorovej škály. Rozšírili sme poznatky o ekológii vodných rastlín a živočíchov a v prípade niektorých skupín sme stanovili ekologické limity, ktoré sú predpokladom zachovania najvyššej druhovej bohatosti. Zistili sme, že nie manažment pufrovacích pásov v okolí brehov ale jedine manažment celého povodia môže zabezpečiť vhodné podmienky pre zachovanie biodiverzity malých vodných nádrží. Na základe štúdia diverzity viacerých akvatických skupín sa ako najlepší prediktor celkovej druhovej bohatosti malých vodných nádrží ukázali submerzné hydrofyty; predikčná schopnosť tohto modelu bola však pomerne nízka. Ak teda chceme odpovedať na otázku obsiahnutú v názve projektu (Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?) musíme konštatovať, že diverzita študovaných skupín predstavuje rôznobežky a v prípade viacerých skupín dokonca mimobežky. Použitie niektorej z taxonomických skupín ako zástupnej skupiny pre ostatné skupiny (surrogate group) sa javí v prípade stredoeurópskych malých vodných nádrží ako neefektívne.